Με μεγάλη μας λύπη σχεδόν καθημερινά έχουμε πολλά ατυχήματα από ηλεκτρικές αιτίες, όπως ηλεκτροπληξίες και πυρκαγιές, τα οποία θα μπορούσαμε να αποφύγουμε τηρώντας τον έλεγχο και την ασφάλεια των ηλεκτρικών μας εγκαταστάσεων.  Ο Σύνδεσμος Εργοδηγών Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων και Συντηρητών Καυστήρων Ν.Μαγνησίας επισημαίνει πως ο έλεγχος και ο επανέλεγχος των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων είναι υποχρεωτικός βάση της νομοθεσίας (Ν.4483/1965) και έχει συστηματοποιηθεί στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες. Η ασφάλεια και η ποιότητα στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις μπορεί να αυξηθεί συστηματικά με την διενέργεια αρχικών ελέγχων και επανελέγχων. Αν τηρηθεί η διαδικασία του ουσιαστικού και περιεκτικού ελέγχου (οπτική επιθεώρηση, μετρήσεις και δοκιμές, τεκμηρίωση) αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την μείωση των ατυχημάτων που οφείλονται στον ηλεκτρισμό. Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται μετά την αποπεράτωσή της και πριν τεθεί σε λειτουργία. Όταν μια εγκατάσταση αποτελεί επέκταση ή τροποποίηση προϋπάρχουσας, τότε πρέπει να εξακριβωθεί ότι τηρεί όλες τις προϋποθέσεις και δεν προκαλεί καμία μείωση της ασφάλειας της προϋπάρχουσας εγκατάστασης. Ο επανέλεγχος πρέπει να γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, τα οποία ανάλογα με την εγκατάσταση ορίζονται από το νόμο αλλά και σε κάθε περίπτωση που κρίνεται απαραίτητο ανάλογα με τη χρήση ή με κάποιο συμβάν που μπορεί να έχει προκληθεί. Η μη διενέργεια των ελέγχων και των επανελέγχων μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα σε όλους τους συμβαλλόμενους, δηλαδή ιδιοκτήτες, κατασκευαστές, ηλεκτρολόγους, με κυρώσεις ποινικές και οικονομικές. Οι έλεγχοι πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από αδειούχους ηλεκτρολόγους που έχουν τα νόμιμα προσόντα. Με την πραγματοποίηση των ελέγχων θα ελαχιστοποιηθούν οι βλάβες και τα ατυχήματα, δεν θα υπάρχουν διαρροές οι οποίες επιφέρουν υπερβολική κατανάλωση ρεύματος, θα βελτιωθεί η ποιότητα των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και συνεπώς θα αυξηθεί η ασφάλεια των καταναλωτών – πολιτών.

By sehmag