ΝΟΜΟΙ – ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Files

 • Εγχειρίδιο Εφαρμογής του Προτύπου ΕΛΟΤ HD 384
 • Απαραίτητα Δικαιολογητικά για Εγγραφή στον Σύνδεσμο

  • Αντίγραφο έναρξης επιτηδεύματος από εφορία
  • Αντίγραφο εγγραφής στο επιμελητήριο
  • Αντίγραφο εγγραφής ΟΑΕΕ
  • Μία φωτογραφία ταυτότητας
  • Ένα φωτοαντίγραφο ταυτότητας
  • Φωτοαντίγραφο άδειας